S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Akce:

Naše cena 1 290 Kč (50 €)
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.glamor.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti uzavírané pouze v internetovém obchodě, provozovaném na internetové adrese: http://glamor.cz/ mezi dvěma stranami, a to kupujícím a prodávajícím.


Provozovatelem (prodávajícím) internetového obchodu http://glamor.cz/ je:
Simona Hovorková, Věšínova 930/6, Praha 10, 100 00, IČ: 03838595, DIČ: CZ9157201295, plátce DPH,
tel.: +420 778 439 515, shovorkova@glamor.cz.


2. Kupujícím je spotřebitel dle občanského zákoníku, pokud při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Není-li kupující spotřebitelem, použijí se tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) a ustanovení zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění (dále jen „kupující“).


3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 401/1964 Sb. zejména zákonem č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník v platném znění a ostatními souvisejícími předpisy. Tyto VOP se uzavírají v českém jazyce.


VZNIK KUPNÍ SMLOUVY


1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží / dámských společenských šatů a podobného sortimentu, prodávajícím na stránkách e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu, (dále jen „objednávka“). Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ, je ve smyslu ustanovení
§ 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.


2. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím, prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího, zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího http://glamor.cz/.
Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena prodávajícím.


3. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
Identifikační údaje kupujícího: jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího, požadované množství zboží, cenu, místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího, volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.


Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího, za účelem odstranění vad objednávky.


4. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Náklady na prostředky komunikace na dálku – hradí spotřebitel sám na vlastní účet. Kupujícímu je během hodiny následující po odeslání objednávky systémem generováno automatické potvrzení objednávky, které slouží pouze, jako potvrzení o přijetí objednávky, nikoliv, jako potvrzení o dostupnosti všech objednaných položek. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu glamor@glamor.cz. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva, (dále také jako „smlouva“). Tištěné faktury jsou k objednávkám přikládány.


5. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami a potvrdit, že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí potvrzovacího e-mailu kupujícímu jeho objednávky, jsou tedy dohledatelné a reprodukovatelné i v případě zániku nebo dočasného odpojení e-shopu z provozu.


6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a tím také kupní smlouvu, v těchto případech:
zboží se již nevyrábí, zboží se již nedodává, zboží je již vyprodáno, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat vyřízení a odeslání objednávky.


V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a bez zbytečného odkladu, neprodleně po přijetí částky, nejpozději však do 14 dnů od oznámení nemožnosti vyřízení objednávky.


DODÁNÍ ZBOŽÍ


1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svou adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.


2. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 1-3 pracovní dny. U zboží placeného předem na běžný účet, je dodací lhůta počítána od okamžiku, kdy prodávající přijal platbu, (tedy od okamžiku připsání částky za objednané zboží na účet prodávajícího). Pokud by došlo k prodloužení této dodací lhůty z důvodů neovlivnitelných prodávajícím, je prodávající povinen bez zbytečného prodlení oznámit kupujícímu tuto skutečnost.


3. Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty a to, jako balík do ruky s dobírkou v hodnotě 129 Kč (včetně dobírky 30 Kč), balík na poštu s dobírkou v hodnotě 129 Kč (včetně dobírky 30 Kč), dále jako balík do ruky bez dobírky v hodnotě 99 Kč, balík na poštu bez dobírky v hodnotě 99 Kč. Zásilky pro Slovensko zasílané společností In Time, jako balík do ruky s dobírkou v hodnotě 6 EUR nebo balík do ruky bez dobírky v hodnotě 4 EUR. Zásilka je doručena v termínu od 2 do 7 pracovních dnů, od okamžiku vyexpedování zásilky z e-shopu Glamor.cz, dle zvoleného způsobu dopravy. O odeslání zásilky je kupující informován prostřednictvím elektronické pošty - e-mailem.


4. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání, zanechá přepravce oznámení a pokusí se dohodnout, (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem), s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.) nebo přepravce společnosti InTime a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence nebo doručovací společností In Time. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží, je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.


5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě, (držiteli poštovní licence / přepravci).NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY


1. Veškeré objednávky zboží odeslané kupujícím e-shopu glamor.cz jsou závazné, rovnají se kupní smlouvě. Nevyzvednutí zásilky je jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek. Prodávající o nevyzvednutí zásilky kontaktuje kupujícího. Kupující má možnost zažádat o opakované doručení zboží v případě, že nestihl zásilku vyzvednout a byla vrácena prostřednictvím kurýra nebo České pošty zpět odesílateli – prodávajícímu s podmínkou uhrazení vynaloženého poštovného za předchozí odeslání objednávky.


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží, náklady na dodání zboží kupujícímu. Kupní cena zboží je dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny odpovídá kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu, v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy / odesláním objednávky zboží.


2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
a) v hotovosti při převzetí zboží v místě osobního odběru na adrese:
Věšínova 6/930, Praha 10, 100 00
b) bezhotovostně na účet prodávajícího vedeného u FIO banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu pro CZK: 2100970687/2010, IBAN: CZ0720100000002100970687, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX nebo bankovního účtu pro platby v EUR: 2500970694/2010, IBAN: CZ9120100000002500970694, BIC KÓD: FIOBCZPPXXX, a to bezprostředně po odeslání objednávky, přičemž kupujícímu přijdou platební pokyny e-mailem a jsou také k nalezení na stránkách e-shopu Glamor.cz
c) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.


3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení prodávajícímu nebo osobě zmocněné k tomu prodávajícím.


4. Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. Na vyžádání kupujícího je prodávající povinen vystavit záruční doklad. O vystavení může kupující požádat telefonicky nebo elektronicky e-mailem. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží, je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Na zboží musí být při vrácení original visačky a cedulky (jedná-li se o nákup šatů), tak, jak byly doručeny kupujícímu, zboží nesmí být poškozené ani používané. Po obdržení zásilky, kontaktuje prodávající neprodleně kupujícího s nabídkou, zda by měl zájem o nové zboží či výměnu za jiné. V případě, že se obě strany nedohodnou na výměně za jiné zboží při vrácení, je prodávající povinen vrátit platbu za zboží neprodleně, nejdéle však do 14 dnů na účet kupujícího. Spotřebitel souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že náklady je povinen uhradit sám pro doručení zboží zpět obchodníkovi v případě vrácení a náklady na poštovné nebudou vráceny spolu s částkou za vrácené zboží. Výjimku obchodník uskuteční v momentě, kdy nedojde ke včasnému doručení zboží spotřebiteli, tak, jak bylo stanoveno v objednávce, kterou spotřebitel uskutečnil, dále pokud dojde k odeslání poškozeného zboží či pokud nastane podobná chyba, ze strany prodávajícího.


2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.


3. Kupující je povinen uvést tyto údaje při vrácení zboží:
Jméno a příjmení, adresa, číslo bankovního účtu pro vrácení platby, ideálně také číslo objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo pro vrácení platby pouze formou bankovního účtu, nikoliv poštovní poukázky. Uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uchovávána v systému prodávajícího a kupující má právo vyžádat k této smlouvě po prodávajícím přístup.


4. V případě, že kupující nedodrží výše uvedené podmínky ohledně vrácení a požaduje finanční náhradu za poškozené zboží, prokáže-li se, že takto zboží nepřevzal, není prodávající povinen tuto skutečnost dodržet a kupujícímu zpět vrátí zboží, které od něho obdržel, přičemž náklady na dopravu hradí sám prodávající.


5. Dohodnou-li se obě strany společně na jiném řešení, musí toto řešení být prokazatelné a doložitelné písemnou formou.


6. Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží, jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu, (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu.
Prodávající je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.


ODPOVĚDNOST ZA VADY / REKLAMACE


1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, je poskytována záruka na zboží v zákonné délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.


2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě, nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu.
Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení plné částky za zboží.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


3. Reklamaci lze uplatnit vůči prodávajícímu:
a) poštou na adresu provozovny prodávajícího Glamor, Věšínova 6/930, Praha 10, 100 00
b) e-mailem na adrese glamor@glamor.cz
Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu, (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží), a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy uplatnění reklamace došlo prodávajícímu. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace.


4. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem, před uzavřením kupní smlouvy upozorněn, a měl možnost se s nim v plném znění seznámit.


5. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn, (nikoliv však povinen), využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení
od kupní smlouvy, který je přikládán ke každé zásilce zakoupeného zboží z Glamor.cz


6. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména:
a) nesprávným užíváním či skladováním zboží;
b) neodborným zásahem do zboží nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží, mechanickým nebo chemickým poškozením;
c) nedodržením obvyklých způsobů užívání zboží


AUTORSKÉ PRÁVO


1. Stránky e-shopu Glamor.cz lze používat pouze k informačním účelům, ke komunikaci mezi prodávajícím a návštěvníky stránek glamor.cz, dále k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Odsouhlasením a používáním
těchto stránek nebo stahováním materiálu z těchto stránek souhlasíte s dodržováním podmínek („obchodní podmínky“) stanovených v tomto oznámení. Obsah tohoto webu je chráněn autorským právem.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, (dále jen „osobní údaje“).
Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám internetového obchodu Glamor.cz, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických
prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, (zejména formou e-mailu nebo SMS zpráv). Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci.
Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží, (sdělení jména a adresy dodání).


3. Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracovávání osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.


4. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku, (dále jen „osobní údaje“) do databáze provozovatele e-shopu Glamor.cz a s jejich zpracováním zmocněným zpracovatelem e-shopu Glamor.cz.


5. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).


6. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo zpracovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU


Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu glamor@glamor.cz.

 

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

 

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samostatně.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 23/04/2016