Obchodní podmínky a gdpr

OBCHODNÍ PODMÍNKY e-shop Glamor.cz
www.glamor.cz
          
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti uzavírané pouze v internetovém obchodě, provozovaném na internetové adrese: http://glamor.cz/ mezi dvěma stranami, a to kupujícím a prodávajícím. Provozovatelem (prodávajícím) internetového obchodu http://glamor.cz/ je: Simona Hovorková, Karla Čapka 1187, Hluboká nad Vltavou 37341, IČ: 03838595, neplátce DPH, tel.: +420 778 439 515, glamor@glamor.cz.
2. Kupujícím je spotřebitel dle občanského zákoníku, pokud při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Není-li kupující spotřebitelem, použijí se tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) a ustanovení zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění (dále jen „kupující“).
3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 401/1964 Sb. zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a ostatními souvisejícími předpisy. Tyto VOP se uzavírají v českém jazyce.

VZNIK KUPNÍ SMLOUVY
1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží / dámských společenských šatů a podobného sortimentu, prodávajícím na stránkách e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu, (dále jen „objednávka“). Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ, je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím, prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího, zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího http://glamor.cz/.Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena prodávajícím. Prodávající je povinen doručit zboží kupujícímu dle platné zákonné lhůty do 30 dnů, pokud se spolu obě strany nedomluví jinak. Běžná lhůta e-shopu dodání zboží se pohybuje od 1 dne do 21 dnů. Informace o dodání zboží je uvedena u každého produktu samostatně, dle aktuálního stavu skladu.
3. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje: Identifikační údaje kupujícího: jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího, požadované množství zboží, cenu, místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího, volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího, za účelem odstranění vad objednávky.
4. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Náklady na prostředky komunikace na dálku – hradí spotřebitel sám na vlastní účet. Kupujícímu je během hodiny následující po odeslání objednávky systémem generováno automatické potvrzení objednávky, které slouží pouze, jako potvrzení o přijetí objednávky, nikoliv, jako potvrzení o dostupnosti všech objednaných položek. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu glamor@glamor.cz. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva, (dále také jako „smlouva“). Tištěné faktury jsou k objednávkám přikládány.
5. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami a potvrdit, že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí potvrzovacího e-mailu kupujícímu jeho objednávky, jsou tedy dohledatelné a reprodukovatelné i v případě zániku nebo dočasného odpojení e-shopu z provozu.
6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a tím také kupní smlouvu, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, zboží se již nedodává, zboží je již vyprodáno, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat vyřízení a odeslání objednávky. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a bez zbytečného odkladu, neprodleně po přijetí částky, nejpozději však do 14 dnů od oznámení nemožnosti vyřízení objednávky.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svou adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.
2. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 1-3 pracovní dny. U zboží placeného předem na běžný účet, je dodací lhůta počítána od okamžiku, kdy prodávající přijal platbu, (tedy od okamžiku připsání částky za objednané zboží na účet prodávajícího). Pokud by došlo k prodloužení této dodací lhůty z důvodů neovlivnitelných prodávajícím, je prodávající povinen bez zbytečného prodlení oznámit kupujícímu tuto skutečnost.
3. Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty a Zásilkovny na výdejní místo či na adresu kupujícího, poštovné je zdarma. Dodání zboží proběhne v termínu od 2 do 5 pracovních dnů, od okamžiku vyexpedování zásilky z e-shopu Glamor.cz, dle zvoleného způsobu dopravy. O odeslání zásilky je kupující informován prostřednictvím elektronické pošty - e-mailem.
4. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání, zanechá přepravce oznámení a pokusí se dohodnout, (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem), s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p./ Zásilkovna) a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží, je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě, (držiteli poštovní licence / přepravci).

NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY
1. Veškeré objednávky zboží odeslané kupujícím e-shopu glamor.cz jsou závazné, rovnají se kupní smlouvě. Nevyzvednutí zásilky je jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek. Prodávající o nevyzvednutí zásilky kontaktuje kupujícího. Kupující má možnost zažádat o opakované doručení zboží v případě, že nestihl zásilku vyzvednout a byla vrácena prostřednictvím kurýra nebo České pošty zpět odesílateli – prodávajícímu s podmínkou uhrazení vynaloženého poštovného za předchozí odeslání objednávky.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží, náklady na dodání zboží kupujícímu. Kupní cena zboží je dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny odpovídá kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu, v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy / odesláním objednávky zboží.
2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby: a) bezhotovostně na účet prodávajícího vedeného u FIO banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu pro CZK: 2100970687/2010, IBAN: CZ0720100000002100970687, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX nebo bankovního účtu pro platby v EUR: 2500970694/2010, IBAN: CZ9120100000002500970694, BIC KÓD: FIOBCZPPXXX, a to bezprostředně po odeslání objednávky, přičemž kupujícímu přijdou platební pokyny e-mailem a jsou také k nalezení na stránkách e-shopu Glamor.cz) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení prodávajícímu nebo osobě zmocněné k tomu prodávajícím.
4. Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. Na vyžádání kupujícího je prodávající povinen vystavit záruční doklad. O vystavení může kupující požádat telefonicky nebo elektronicky e-mailem. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží, je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží.
5. Hodnocení zboží dle recenzí je vázáno na konkrétní objednávku.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Na zboží musí být při vrácení originální visačky (jedná-li se o nákup šatů), tak, jak byly doručeny kupujícímu, zboží nesmí být poškozené ani používané. Vrácené zboží odešle spotřebitel na adresu prodávajícího (sídlo podnikání uvedené v úvodu těchto OP) formou libovolné přepravy (Česká pošta, Zásilkovna apod.) nebo doručí zboží osobně na adresu sídla. Po obdržení zásilky kontaktuje prodávající neprodleně kupujícího s informací o převzetí zboží mailem nebo telefonicky s případným dotazem, zda by měl zájem o nové zboží či výměnu za jiný produkt s poštovným zdarma. V případě, že se obě strany nedohodnou na výměně za jiné zboží při vrácení, je prodávající povinen vrátit platbu za zboží neprodleně, nejdéle však dle zákonné lhůty do 14 dnů na účet kupujícího. Spotřebitel souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že náklady na poštovné je povinen uhradit sám pro doručení zboží zpět obchodníkovi, nedohodnou-li se obě strany jinak. 
2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
3. Kupující je povinen uvést tyto údaje při vrácení zboží ve formuláři, který obdrží fyzicky spolu se zbožím nebo si jej může dohledat na adrese zde: https://www.glamor.cz/doprava/Vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat tyto údaje: Jméno a příjmení, adresu, číslo bankovního účtu pro vrácení platby, ideálně také číslo objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo pro vrácení platby formou bankovního účtu. Uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uchovávána v systému prodávajícího a kupující má právo vyžádat k této smlouvě po prodávajícím přístup.
4. V případě, že kupující nedodrží výše uvedené podmínky ohledně vrácení a požaduje finanční náhradu za poškozené zboží, prokáže-li se, že takto zboží nepřevzal, není prodávající povinen tuto skutečnost dodržet a kupujícímu zpět vrátí zboží, které od něho obdržel, přičemž náklady na dopravu hradí sám prodávající.
5. Dohodnou-li se obě strany společně na jiném řešení, musí toto řešení být prokazatelné a doložitelné písemnou formou.
6. Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží, jako odměnu i další zboží jako dárek, je oprávněn si tento produkt ponechat při vrácení zboží, které uhradil.
7. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, a to klidně i e-mailem, zprávou na Messengeru nebo telefonátem.
8. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud se jedná o rozbalené zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit (např. spodní prádlo).
9. Spotřebitel může reklamovat neodpovídající uvedené vlastnosti zboží, množství, míry a hmotnost, jakost a provedení, produkt odporující předpisům.
10. Spotřebitel může reklamovat zboží v provozovně, sídle podnikání, a také na dálku. (Adresa sídla, adresa příjmu vráceného zboží je uvedena v hlavičce těchto OP).

ODPOVĚDNOST ZA VADY / REKLAMACE
1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, je poskytována záruka na zboží v zákonné délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě, nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení plné částky za zboží. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
3. Reklamaci lze uplatnit vůči prodávajícímu: a) poštou na adresu provozovny prodávajícího Glamor.cz, Simona Hovorková, Karla Čapka 1187, Hluboká nad Vltavou 37341, IČ: 03838595, neplátce DPH, tel.: +420 778 439 515, glamor@glamor.cz. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu, (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží), a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy uplatnění reklamace došlo prodávajícímu. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace.
4. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem, před uzavřením kupní smlouvy upozorněn, a měl možnost se s nim v plném znění seznámit.
5. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn, (nikoliv však povinen), využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přikládán ke každé zásilce zakoupeného zboží z Glamor.cz.
6. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména: a) nesprávným užíváním či skladováním zboží; b) neodborným zásahem do zboží nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží, mechanickým nebo chemickým poškozením; c) nedodržením obvyklých způsobů užívání zboží

AUTORSKÉ PRÁVO
1. Stránky e-shopu Glamor.cz lze používat pouze k informačním účelům, ke komunikaci mezi prodávajícím a návštěvníky stránek glamor.cz, dále k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Odsouhlasením a používáním těchto stránek nebo stahováním materiálu z těchto stránek souhlasíte s dodržováním podmínek („obchodní podmínky“) stanovených v tomto oznámení. Obsah tohoto webu je chráněn autorským právem.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU
Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu glamor@glamor.cz.
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samostatně.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, (dále jen „osobní údaje“).Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám internetového obchodu Glamor.cz, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, (zejména formou e-mailu nebo SMS zpráv). Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží, (sdělení jména a adresy dodání).
3. Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracovávání osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.
4. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku, (dále jen „osobní údaje“) do databáze provozovatele e-shopu Glamor.cz a s jejich zpracováním zmocněným zpracovatelem e-shopu Glamor.cz.
5. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
6. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo zpracovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. Subjektem osobních údajů jste Vy. Pokud udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů, tento je udělen správci, kterým jsme my, tedy Glamor.cz, jenž provozuje Simona Hovorková, Jankov 69, 37384, IČ: 03838595, DIČ: CZ9157201295. Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů a proto dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje. V některých případech od Vás ale takové údaje potřebujeme, a to: při objednávce z důvodu plnění smlouvy, při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku (e-mailová komunikace apod.) Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.
Způsob používání Vašich osobních údajů na e-shopu Glamor.cz: Přesný rozsah zpracování osobních údajů, doba jejich zpracování, účel jejich zpracování a případně též další nezbytné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, budou vždy upřesněny v rámci příslušného souhlasu se zpracováním, ledaže tento souhlas dle zákona není v konkrétním případě zapotřebí. Například pokud jste naším Zákazníkem, můžeme Vám zaslat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků a služeb, toto však můžete kdykoliv odmítnout. Pokud nám sdělujete Vaši e-mailovou adresu, používáme tuto výhradně k vyřízení Vašeho požadavku, například k odpovědi na Váš dotaz či Vaši žádost. Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni používat k zasílání obchodních sdělení, včetně elektronických newsletterů jen tehdy, pokud to výslovně odsouhlasíte. Vyplněním registračního formuláře prostřednictvím www.glamor.cz, souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely webu Glamor.cz nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat.
Správce osobních údajů: Správcem je vždy internetový obchod Glamor.cz jenž provozuje Simona Hovorková, IČ: 03838595, tel.: +420 778 439 515, shovorkova@glamor.cz (také jako „Glamor.cz“ „správce“).
Účely zpracování:
I. Vyřízení objednávky a plnění smlouvy: pokud si u nás objednáte zboží, užíváme Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Za tímto účelem s Vámi komunikujeme pouze při dodání, případně kdykoliv se na nás sami obrátíte. Nad rámec tohoto zpracování Vaše osobní údaje užíváme pouze tehdy, pokud nám to umožňují právní předpisy.
II. Odběratelé newsletteru: pokud nám k tomuto udělíte souhlas, zasíláme Vám personalizovaná obchodní sdělení, za tímto účelem můžeme užívat veškeré osobní údaje, které nám o sobě sdělíte, včetně Vašich nákupů a prohlížení našich newsletterů.
Ze seznamu odběratelů našich newsletterů se můžete kdykoliv dobrovolně odhlásit prostřednictvím odkazu, který je uveden níže v každém newsletteru a automaticky smaže veškeré Vaše osobní údaje v administraci e-shopu. Není možné již nikdy do tohoto seznamu přidat Vaši e-mailovou adresu pro opětovné zasílání obchodního sdělení. O tomto kroku nás nejste povinni informovat a Vaše rozhodnutí o zacházení s Vašimi osobními údaji námi jakožto zpracovatelem je zcela svobodné.
Doba Zpracování:
I. Pokud si u nás objednáte zboží, Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomuto účelu po dobu vyřízení objednávky a dále pouze po dobu dle příslušných právních předpisů.
II. Newsletter je zasílán po dobu neurčitou, nejdéle do Vašeho odvolání souhlasu, což můžete kdykoli učinit v každém jednotlivém obchodním sdělení a na adrese glamor@glamor.cz
Rozsah:
I. Pokud si u nás objednáte zboží, požadujeme po Vás pouze nezbytný rozsah osobních údajů potřebný k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží.
II. K zasílání newsletteru užíváme pouze Váš e-mail. Pokud nám udělíte souhlas, můžeme za účelem lepšího výběru obchodních sdělení užít i jiné osobní údaje.
Zpracovatelé: Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. Glamor pověřil zpracováním tyto společnosti: ČESKÁ POŠTA, IČO: 47114983.
Vaše práva: Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.
Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.
Uplatnění žádosti: Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce. Veškeré požadavky týkající se zpracování osobních údajů, případně pochybnosti o dodržování Vašich práv ze strany obchodu Glamor.cz u nás můžete uplatnit na těchto kontaktech: na e-mailu glamor@glamor.cz, +420 778 439 515 nebo písemně na adrese Glamor.cz, Nová Ves 99, Křemže 38203 nebo na adrese sídla provozovatele: Simona Hovorková, Nová Ves 99, Křemže 38203. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz , u kterého může subjekt osobních údajů podat stížnost.
Cookies v Glamor.cz: Glamor.cz používá cookies, které nám umožňují učinit Váš nákup co nejpříjemnější. Co jsou to cookies a k čemu se u nás používají? Cookies jsou textové soubory, které se při návštěvě na internetové stránce uloží na počítači uživatele.
Glamor.cz používá tzv. Session-cookies, které se s uzavřením prohlížeče opět ihned vymažou. Pomocí nich získáváte např. příjemnou výhodu počtu položek v nákupním košíku a aktuální hodnotu Vašeho nákupu. Osobní údaje nejsou v těchto textových souborech obsaženy. Ostatní cookies jsou upraveny v následujícím článku. Vždy znovu se rozšiřuje fáma, že cookies mohou být pro Váš počítač velmi nebezpečné. Cookies ale v žádném případě nemohou provádět tyto činnosti: Cookies nemohou přenášet viry. Cookies nemohou přečíst údaje z harddisku. Vaše e-mailová adresa se používáním cookies nezveřejní. Nemohou být nepozorovaně odesílány žádné e-maily. Jiné webové servery nemohou přečíst cookies. Funkce nápovědy na liště menu u většiny webových prohlížečů Vám vysvětluje, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijmout nové cookies, jak nechat Váš prohlížeč informovat, když obdržíte nový cookie nebo jak vymažete veškeré dosud obdržené cookies a jak zablokovat, abyste žádné další nedostali.
Příklad v prohlížeči Internet Explorer: Zvolte v menu „nástroje“ bod možnosti internetu Klikněte na kartu „ochrana údajů“. Nyní můžete nastavit, zda se mají cookies přijímat, selektovat nebo odmítnout. Pomocí „OK“ Vaše nastavení potvrdíte. Ale jen používáním našich cookies můžete plně využít některé ze zajímavých funkcí na www.glamor.cz. Vložíte-li například do košíku zboží, přečte si náš server kód z cookies a tak si pamatuje, že zboží patří do Vašeho košíku. Navštívíte-li po Vaší cestě za nákupem na www.glamor.cz další webové stránky a vrátíte se pak zpět na naši stránku, je Váš košík nadále naplněný. Tato služba je možná jen při používání cookies! Doporučujeme Vám proto, abyste nechali příjem Cookies zapnutý. Veškeré informace o cookies se rovněž dozvíte na http://www.youronlinechoices.com/cz/ , kde můžete rovněž v sekci „Vaše volby“ vypnout vybrané cookies. 
Cookies a social media: Používání „cookies“: Během prohlížení Webového obchodního domu jsou do počítače Zákazníka stahovány soubory v textovém formátu (dále a výše jen „cookies“). Správce dat využívá hlavně tzv. Session-cookies, které se po uzavření prohlížeče ihned smažou. Pomocí nich lze zobrazit obsah košíku při prohlížení jakékoli stránky, tady si může Zákazník přečíst, kolik zboží vložil do té doby do košíku a kolik činí souhrnně jejich aktuální cena. Tyto textové soubory neobsahují osobní data.
Přirozeně lze prohlížeč nastavit i tak, abyste cookies použité během několikerého prohlížení neukládal na pevný disk, ovšem jen s použitím cookies může Zákazník v plné míře využít jednotlivé funkce webového obchodního domu a užít si je. Například, když uloží zboží do košíku, server přečte kód cookies a tím zaznamená, že zboží patří do košíku Zákazníka. Jestliže Zákazník po prohlížení webového obchodního domu za účelem nákupu navštíví jiné webové stránky a poté se vrátí k nákupu, v košíku mu zůstane vše, co do něj do té doby vložil. Tato služba je například možná pouze povolením k používání cookies. Proto Správce dat navrhuje, aby Zákazník nechal cookies zapnuté.
Zhlédnutí a mazání cookies je obvykle kdykoli možné výběrem z nastavení webového prohlížeče, další informace lze získat pomocí funkce webového prohlížeče s názvem „Nápověda“.
Použití Piwick: k tomu, abychom naše webové stránky přizpůsobili očekáváním našich klientů, používáme systém sledování webu, Piwick (www.piwick.cz), pomocí kterého dochází k shromažďování a ukládání dat k marketingovým a optimalizačním účelům. Tato data používáme k informacím ohledně časté návštěvnosti webových stránek a odkazů směrovaných na web www.glamor.cz, tato data nejsou spojena s osobními daty uživatele.
Použití Google Analytics: Naše stránka aplikuje program Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. („Google“). Stejně tak Google Analytics pracuje s cookies, s textovými soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vygenerované pomocí cookies zachycující vaši návštěvu našich webových stránek se obvykle přesunou na server Googlu do USA a tam se ukládají. Ovšem Vaše IP adresa se přesune ve zkrácené podobě, jestliže se nalézá ve členském státě Evropské unie nebo v jiném státě, který má podepsanou dohodu o Evropském ekonomickém regionu. Jen ve zvláštních případech se přesune kompletní IP adresa do Google serveru v USA a tam dojde ke zkrácení. Google tuto informaci používá k tomu, aby vyhodnotil Vaše využití webových stránek, aby vypracoval hlášení o aktivitě stránek a aby poskytl další služby site provozovateli v souvislosti s používáním webových stránek. V rámci Google Analytics se IP adresy přeposlané z Vašeho prohlížeče nekombinují s jinými daty Googlu.
Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Dále můžete zabránit i předávání a zpracování dat Googlu o Vašem používání webových stránek vygenerovaných pomocí cookies (např. IP adresy), když si stáhnete a nainstalujete rozšířený doplněk prohlížeče (plugin) z následujícího odkazu:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google AdWords remarketing: Během návštěv našich stránek pošleme jeden nebo více cookies – tedy malý soubor s řadou znaků – do počítače prohlížejícího, čímž budeme moci individuálně identifikovat jeho prohlížeč. Tyto cookies zajišťuje Google, jejich využití probíhá přes systém Google Adwords. Tyto cookies posíláme do počítače klienta jen v případě prohlížení jednotlivých stránek, ukládáme tedy u těchto jen skutečnost a čas návštěvy dané stránky, jinou informaci nikoli. Vnější poskytovatelé služeb, mezi nimi Google, pomocí cookies ukládají informace, jestli uživatel již dříve navštívil webové místo inzerenta a na základě toho zobrazují vnější poskytovatelé – mezi nimi Google -uživateli inzeráty na internetových webech svých partnerů.
Uživatelé mohou zakázat cookies od Googlu na stránce Googlu sloužící k vypnutí inzerce. (To může signalizovat uživateli i to, že mohou na odhlašovací stránce Network Network Advertising Initiative zakázat cookies od vnějšího poskytovatele).
WebtrackingNa této webové stránce používáme technologii Facebook Custom Audience. Jedná se o nástroj poskytnutý sítí Facebook, který nám umožňuje měřit a shromažďovat za použití cookies, sčítacích pixelů a podobných technologií údaje našich uživatelů, a takto efektivněji utvářet naše reklamní aktivity na Facebooku, například tím, že se příspěvky zobrazí jen návštěvníkům naší webové stránky. Přitom nejsou na Facebook předávány žádné osobní údaje. Data evidovaná pomocí této technologie jsou na Facebook odesílána výhradně v kódované podobě. Osobní údaje jednotlivých uživatelů pro nás nejsou viditelné. Další informace o této webové technologii najdete v prohlášení o ochraně dat sítě Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Evidenci dat prostřednictvím technologie Custom Audience můžete deaktivovat zde https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ . Retargeting: Tato webová stránka používá na internetu technologii retargetingu. Tato technologie umožňuje cíleně oslovit reklamou ty internetové uživatele, kteří se o náš obchod a naše výrobky již zajímali. Ze studií víme, že zobrazení personalizované reklamy, která má vztah k zájmu, je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, jež takový osobní vztah nemá. Zobrazení reklamních prostředků je při retargetingu prováděno na bázi analýzy předchozího chování uživatele, která je založená na cookie. I v tomto případě samozřejmě nejsou ukládány žádné osobní údaje a stejně tak samozřejmě je technologie retargetingu využívána s dodržováním platných zákonných ustanovení o ochraně dat. V rámci sklik reklam používáme konverzní a retargetingové kódy.
Integrace v sociálních pluginechNa www.GLAMOR.cz jsou používány sociální pluginy Facebooku, Google a Pinterestu, které mají on-line obchod více personalizovat. K tomu používáme tlačítko „LIKE“ (známé i jako tlačítko „To se mi líbí“), tlačítko „Google +1“ a tlačítko Pinterestu „Pin-It“. Jedná se o nabídky americké firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).
Když navštívíte stránku www.glamor.cz, která obsahuje takovýto plugin, dojde k vytvoření přímého spojení s Facebookem a Google+. Jste-li přihlášení na Facebooku nebo Google, může být návštěva přiřazena k vašemu účtu na Facebooku, resp. Google+. Pokud provádíte interakci s pluginem, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo zanecháte komentář, odešle váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na Facebook a tam ji uloží. Odhlášení z Facebooku, resp. Google+, zabrání přiřazení údajů k vašemu příslušnému profilu. O používání vašich údajů podle souhlasu provádějí příslušné firmy na svých internetových stránkách (Facebook Upozornění na ochranu dat, Google Prohlášení o ochraně dat, Pinterest Privacy Policy) podrobné údaje, týkající se druhu, účelu a dalšího zpracování vašich dat. Zde najdete také další informace o svých právech a možnostech nastavení na ochranu svého soukromí i o možnosti odvolání.
Ověřeno zákazníky - Heureka.cz Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Aktualizace: 28.4.2024

Zpět do obchodu